Kiemenbögen vom Hecht

A11d

Kiemenbögen vom Hecht

Esox lucius

Zwergzunge

A10a

Zwergzunge

Buglossidium luteum

Kiemenbögen vom Flussbarsch

A11b

Kiemenbögen vom Flussbarsch

Perca fluviatilis

Quappe

A9b

Quappe

Lota lota

Panzerknurrhahn

A9a

Panzerknurrhahn

Peristedion cataphractum

Bachforelle

A7b

Bachforelle

Salmo trutta forma fario

West-Groppe

A8c

West-Groppe

Cottus gobio

Fliegender Fisch

A10c

Fliegender Fisch

Exocoetidae

Quappe

A8d

Quappe

Lota lota

Kiemenbögen der Maräne

A11c

Kiemenbögen der Maräne

Coregonus lavaretus

Lachs

A8a

Lachs

Salmo salar

Seeteufel

A10b

Seeteufel

Lophius piscatorius

Sterlett

A5d

Sterlett

Acipenser ruthenus

Hecht

A6a

Hecht

Esox lucidus

Rotauge

A7a

Rotauge

Rutilus rutilus

Quappe

A10d

Quappe

Lota lota

Entwicklung des Flussaals

A6b

Entwicklung des Flussaals

Anguilla anguilla